BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, February 5, 2009

Perbandingan konsep milik antara dielek Johor dan dialek Kantonis

2, Chan Yan Yi
10, Maisarah binti Abd Karim

1.0 Pendahuluan

Esei ini membincangkan konsep milik dalam dialek Johor yang dituturkan oleh Maisarah dan dialek Kantonis yang dituturkan oleh Chan Yan Yi. Esei ini bertujuan membandingkan konsep milik yang terdapat dalam dialek Johor dan dialek Kantonis. Konsep milik juga disebut sebagai konsep punya, genetif dan posesif. Namun , dalam esei ini, kami menggunakan konsep milik untuk membincangkan perbandingan konsep milik antara dialek Johor dan dialek Kantonis

2.0 Analisis data
Dalam tatabahasa, kasus genetif atau kasus milik ialah kes yang menunjukkan satu kata nama menggantikan satu kata nama yang lain..Hal ini sering menunjukkan satu kata nama menjadi pemilik satu kata nama yang lain. Namun, ia juga boleh menunjukkan perhubungan pelbagai selain milikan; kata kerja tertentu boleh mengambil hujah-hujah dalam kasus genitif (http://en.wikipedia.org/wiki/Genitive case )
Berdasarkan contoh di bawah, kami akan membandingkan konsep milik dalam dialek Johor dan dialek Kantonis.

Contoh 1:
Baju tu orang punye. (Dialek Johor )
Baju itu kepunyaan saya. ( Bahasa Melayu Standard )

ko kian hei ngo sam. (Kantonis)
Itu ialah saya baju
Baju itu kepunyaan saya. (Bahasa Melayu Standard)


Berdasarkan data di atas, frasa yang menunjukkan konsep milik dalam dialek Johor ialah 'orang punye' manakala dalam dialek Kantonis, perkataan yang menunjukkan konsep milik ialah 'ngo'. Dalam dialek Johor, 'orang punye' membawa maksud 'saya' seperti dalam bahasa Melayu standard. Sebaliknya, dalam dialek Kantonis, 'ngo' membawa maksud 'saya' seperti 'orang punya' dalam dialek Johor. Walaupun perkataan diungkap dalam dialek yang berbeza tetapi kedua-dua adalah mempunyai maksud yang sama. Dalam bahasa Melayu standard, kedua-dua ayat di atas membawa maksud 'Baju itu kepunyaan saya'.

Berdasarkan ayat dalam dialek Johor, didapati bahawa konsep milik muncul selepas frasa nama iaitu 'baju itu'. Manakala, dalam dialek Kantonis, konsep milik muncul sebelum kata nama 'baju'. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi struktur ayat tentang kehadiran konsep milik bagi dialek Johor dan dialek Kantonis. Posisi konsep milik adalah berbeza dalam dialek yang berbeza. Kami mendapati bahawa dalam dialek Johor, kata ganti nama 'orang punya' yang membawa maksud konsep milik biasanya hadir selepas kata nama 'baju tu'. Sebaliknya, dalam dialek Kantonis, kata ganti nama 'ngo' yang membawa maksud konsep milik biasanya hadir sebelum 'sam'(baju). Dalam kedua-dua dialek tersebut tidak terdapat unsur gender yang menujukkan milik.

Contoh 2:
Dia punye rantai cantik. (Dialek Johor)
Rantai dia sangat cantik. (Bahasa Melayu Standard)

Hui lin hao liang. (Bahasa Kantonis)
Dia rantai sangat cantik.

Rantai dia sangat cantik. (Bahasa Melayu Standard)


Perkataan yang menunjukkan konsep milik dalam dialek Johor ialah 'die' manakala dalam dialek Kantonis, perkataan yang menunjukkan konsep milik ialah 'hui'. Dalam dialek Johor, 'die' membawa maksud yang sama dengan'dia' bahasa Melayu standard. Sebaliknya, dalam dialek Kantonis, 'hui' membawa maksud yang sama dengan 'dia' dalam dialek Johor. Walaupun perkataan diungkap dalam dialek yang berbeza tetapi kedua-dua adalah mempunyai maksud yang sama. Dalam bahasa Melayu standard, kedua-dua ayat di atas membawa maksud 'Rantai dia sangat cantik'.

Berdasarkan ayat dalam dialek Johor, didapati bahawa konsep milik muncul selepas frasa nama iaitu 'rantai'. Manakala, dalam dialek Kantonis, konsep milik muncul sebelum kata nama 'rantai'. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi struktur ayat tentang kehadiran konsep milik bagi dialek Johor dan dialek Kantonis. Struktur ayat yang mengandungi konsep milik adalah berbeza dalam dialek yang berbeza.
Contoh 3
Beg tu kite orang yang beli .( Dialek Johor)
Kami yang membeli beg itu .( Bahasa Melayu Standard )

ko bao hei ngo dei mai. (Dialek Kantonis)
Itu beg ialah kami beli.
Kami yang membeli beg itu. (Bahasa Melayu Standard )Berdasarkan data di atas, perkataan yang menunjukkan konsep milik dalam dialek Johor ialah 'kita orang' manakala dalam dialek Kantonis, perkataan yang menunjukkan konsep milik ialah 'ngo dei'. Dalam dialek Johor, 'kite orang' membawa maksud 'kami' seperti dalam bahasa Melayu standard. Sebaliknya, dalam dialek Kantonis, 'ngo dei' membawa maksud 'kami' seperti 'kite orang' dalam dialek Johor. Walaupun perkataan diungkap dalam dialek yang berbeza tetapi kedua-dua adalah mempunyai maksud yang sama. Dalam bahasa Melayu standard, kedua-dua ayat di atas membawa maksud 'Kami yang membeli beg itu'.

Berdasarkan ayat dalam dialek Johor, didapati bahawa konsep milik muncul sebelum frasa nama iaitu 'beg itu'. Manakala, dalam dialek Kantonis, konsep milik muncul selepas kata nama 'beg'. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi struktur ayat tentang kehadiran konsep milik bagi dialek Johor dan dialek Kantonis. Posisi konsep milik adalah berbeza dalam dialek yang berbeza. Kami mendapati bahawa dalam dialek Johor, kata ganti nama 'kita orang' yang membawa maksud konsep milik biasanya hadir selepas kata nama 'beg tu'. Sebaliknya, dalam dialek Kantonis, kata ganti nama 'ngo dei' yang membawa maksud konsep milik biasanya hadir sebelum 'bao'(beg).3.0 Kesimpulan
Selepas analisis dijalankan, kami mendapati bahawa terdapatnya perbezaan tentang kehadiran posisi yang membawa maksud konsep milik dalam dialek yang berbeza. Kami mendapati bahawa terdapat kesalahan bahasa yang dilakukan oleh penutur-penutur dialek Johor dan dialek Kantonis dengan struktur bahasa ibunda mereka sewaktu bertutur dalam bahasa Melayu Standard. Perbezaan posisi konsep milik boleh dilihat dari segi struktur ayat dalam dialek masing-masing.

0 comments: